EN CZ

Faremní plán představuje komplexní návrh hospodaření zohledňující jak potřeby biotopů a druhů vyskytujících se na farmě, tak způsob hospodaření podniku. Je zpracováván externím poradcem na základě podrobného seznámení se s farmou (včetně terénního průzkumu pozemků) a průběžné komunikace s hospodářem. Výsledkem je plán hospodaření na jednotlivých faremních pozemcích včetně návrhu čerpání příslušných dotačních titulů (zejména z agroenvironmentálních opatření).

Koncept faremních plánů vychází ze dvou hlavních potřeb – lépe zacílit opatření na podmínky konkrétního půdního bloku a umožnit zemědělci spolurozhodovat o tom, která opatření a v jaké podobě budou na farmě použita. Výsledkem je efektivnější využití dotačních prostředků jak ve smyslu přímého pozitivního dopadu na biodiverzitu, tak dlouhodobé udržitelnosti opatření plynoucí z aktivního zapojení farmáře do celého procesu.

Spolek Juniperia je jednou z klíčových organizací pracujících dlouhodobě na využití faremního plánování v podmínkách ČR. Vycházíme přitom ze zkušeností z některých západoevropských zemí, kde je tento přístup již delší dobu součástí systému čerpání zemědělských dotací.

Příklady realizovaných akcí:

Co nabízíme: