EN CZ

V době před moderní intenzifikací zemědělství byly obhospodařovány i plochy, které jsou dnes využitelné jen obtížně nebo vůbec. Často jde o bývalé pastviny na strmých svazích a málo úživných (kamenitých, písčitých) půdách nebo naopak o trvale podmáčené louky, do nichž nelze vjet s těžkou technikou.

S nástupem stájového chovu dobytka, umělých hnojiv a výkonné zemědělské techniky byla většina těchto ploch během 20. století opuštěna a zarostla náletem dřevin, případně byla cíleně zalesněna. Přesto ale v krajině stále nacházíme zbytky těchto „původních“, druhově bohatých typů travních porostů.

Ačkoli je jejich hospodářský význam v dnešní době minimální, z biologického hlediska jde o velmi významná místa, která v dnešní unifikované a ochuzené krajině plní roli biotopových ostrovů, na něž je vázána řada druhů rostlin i živočichů, jež v produktivních typech luk nemohou přežít. Bez náležité péče však i těmto zbytkům hrozí postupný zánik.

Příklady realizovaných akcí:

Co nabízíme: